Beibl yn Gymraeg ac mewn leithoedd Brodorol.

  • 66 Pages
  • 1.51 MB
  • 2431 Downloads
  • English

Y Llyfrgell, Coleg Prifysgol Cymru
Other titlesThe bible in Welsh and in the vernacular.
ContributionsUniversity College of Wales. Library.
The Physical Object
Pagination34,(66)27p.
ID Numbers
Open LibraryOL19855104M
ISBN 100904222322

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) Diwygiedig yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru.

Addeddate Identifier rosettaproject_cym_gen-1 Identifier-ark ark://tj11 Ocr ABBYY FineReader Pages 4 Ppi Usl_hit auto. Beibl Cymraeg Newydd gyda mynegair, New Welsh Bible (BCN) Revised with Concordance. The New Welsh Bible (Revised edition) is the standard Bible for 21st century Welsh speakers and learners.

Download Beibl yn Gymraeg ac mewn leithoedd Brodorol. PDF

This is the contemporary translation used and endorsed by all Welsh-speaking churches and schools. It also provides the text for Y Llais, the audio edition of the Welsh New Testament published in Y Beibl mewn Cymraeg llafar syml.

Ar y safle hwn cewch fersiwn o'r Beibl y gallwch chwilota drwyddo, yn ogystal ag adnoddau ar bob pennod i'ch helpu i'w ddarllen, ei ddeall a'i astudio.

Mae yma hefyd lu o adnoddau i eglwysi ac ysgolion - Adnoddau y gallwch eu lawr-lwytho a'u defnyddio yn rhad ac am ddim. "Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr y Gymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain.

Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn, a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar hyd a lled Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef y ricordiad llafar o'r Testament Newydd a.

BCN Beibl Cymraeg Newydd (Welsh) Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain.

Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Dyma lawlyfr ymarferol sydd a ffocws penodol ar ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithle, er mwyn ymestyn sgiliau iaith yn bennaf mewn cyd-destunau penodol a dulliau ymarferol.

Mae'r gyfrol yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n bwriadu defnyddio'r Gymraeg yn eu gwaith neu'n dymuno magu hyder wrth gyfathrebu ar lafar ac yn : Williams.

Beibl William Morgan yw'r pwysicaf o ddigon o'r cyfieithiadau hynny.

Description Beibl yn Gymraeg ac mewn leithoedd Brodorol. PDF

Yn y flwyddyn darbwyllwyd y Senedd i basio mesur yn awdurdodi cyfieithu'r Beibl a'r Llyfr Gweddi i'r Gymraeg erbyn Gŵyl Ddewi Er na ddigwyddodd hynny, fe gyhoeddwyd yn y flwyddyn honno gyfieithiad o'r Testament Newydd ac un o'r Llyfr Gweddi. ac yn fwy na dim efallai, diffyg hyder staff − gan gynnwys staff rhugl eu Cymraeg − i ddefnyddior Gymraeg yn y gwaith ar brydiau yn milwrio yn erbyn y defnydd or Gymraeg mewn gweithle dwyieithog.

Er gwaethaf y sialensiau hyn, fodd bynnag, maen rhaid cydnabod bod achos busnes cryf dros hyrwyddo a hwyluso gweithle dwyieithog. Maer. Barnwyd bod 84 y cant o'r ymchwil yn arwain y byd ac yn rhyngwladol-ragorol ac felly'n ennill graddau 4* a 3*.

Mae'r ymchwil yn Ysgol y Gymraeg yn cyfuno iaith a llenyddiaeth Gymraeg â chanolbwynt clir ar gymhwyso polisi.

Mae canlyniadau'r REF yn cadarnhau safle'r Ysgol yn brif gyrchfan i astudiaethau Cymraeg, Cymreig a Cheltaidd yn y DU. Yncyfarwyddwyd y pedwar Esgob Cymreig ynghyd ag Esgob Henffordd i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg erbyn – gorchwyl amhosibl. Serch hynny, erbyn roedd William Salesbury, gydag Esgob Richard Davies o Dyddewi, a Thomas Huet, codwr canu Tyddewi, wedi cyhoeddi cyfieithiad o’r Testament Newydd.

(yn Gymraeg ac yn Saesneg) (Beibl Cymraeg / Beibl Saesneg awdurdodedig ) The Holy Bible: The Apocrypha (67) The First Book of ESDRAS (in Welsh and English) ( Welsh Bible / English Authorized Version) (delw ) Adolygiadau diweddaraf - latest updates.

Cyfrol ddefnyddiol yn y dosbarth Bydd y gyfrol What’s the word for/Beth yw’r gair am yn ychwanegiad defnyddiol iawn i unrhyw ystafell ddosbarth mewn ysgol gynradd yng Nghymru. Geiriau cyfarwydd ac anghyfarwydd Yma yn Ysgol Dolfor, Powys, fe’i defnyddiwyd gyda dosbarth o blant a’u hoedran yn amrywio o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 6.

Datblygwyd y wefan hon yn wreiddiol gan Elusen Gobaith i Gymru, ac yn Hydref trosglwyddwyd i ofal Cyngor Ysgolion Sul Cymru. Elusen Gofrestredig Rhif: Swyddfa gofrestredig: Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH. Pwrpas Beibl i Blant ydy cyflwyno Iesu Grist i blant wrth ddosbarthu storïau Beiblaidd mewn llun trwy gyfrwng: y Rhyngrwyd, ffonau symudol/teclynnau digidol personol, tractiau lliw argraffedig a llyfrau lliwio, mewn llawer o ieithoedd.

Beibl i Blant Eich hoff hanesion o’r Beibl. Yn rhad ac am ddim.

Details Beibl yn Gymraeg ac mewn leithoedd Brodorol. EPUB

Ieithoedd gwahanol. Home Page; Acehnese. Blog - Collections. Dathlu Planet yn Collections - Postiwyd Yn Nhachwedddathlodd Planet: The Welsh Internationalist, y cylchgrawn gwleidyddol a diwylliannol Cymreig, hanner canrif ers cyhoeddi ei rifyn wyd y cylchgrawn yn gan yr awdur, newyddiadurwr a’r ysgolhaig, Ned Thomas, ac y mae’n parhau hyd heddiw i gynnig fforwm bywiog, unigryw ar gyfer.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg. Yn Ysgol Esgob Morgan rydym wedi defnyddio bywyd yr Esgob William Morgan, a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg o’r Roeg a’r Hebraeg yn yr 16 eg Ganrif, i ddatblygu sgiliau ymholi ac archwilio MDPh y Dyniaethau yn ei gyfanrwydd.

Rydym am rannu’r hyn rydym wedi’i wneud er mwyn dangos sut y rhoddodd hyn gipolwg i ni ar Yr Hyn sy’n Bwysig a chreu. Copi gwreiddiol o'r Beibl Cymraeg yn cael ei gyflwyno mewn seremoni arbennig yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno, ddydd Gwener - un o dim ond 20 sy'n dal i fodoli.

Welsh Holy Bible / Y Beibl Cymraeg Newydd / The New Welsh Bible Y Beibl Cymraeg Newydd (New Welsh Bible) / Argaffiad diwygiedig Cymdeithas y Beibl / Y Beibl Cymraeg Newydd / 5, Copies PRINTED IN KOREA / NW Beibl Cymraeg CYFFREDIN C/C Hardcover / Publisher: Bible Society /// This is a great Christian product sourced from BIML - Bible In My Reviews: 6.

Ffigur 7: Defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol yn ôl rhuglder Bathodynnau i staff sy'n siarad Cymraeg yn y gweithle ac mewn swyddogaethau lle maent yn delio â chwsmeriaid. Gorffennaf 8 Beaufort Research 2. Y sefyllfa, amcanion yr ymchwil a'r dull ymchwilio.

Bydd yn cael ei gadw ochr yn ochr â Beibl Cymraeg gwreiddiol William Morgan a gafodd ei gyhoeddi yn "O ystyried na fyddai'r iaith Gymraeg o bosib yn bodoli heddiw oni bai am gyfraniad yr Esgob William Morgan, mae'n addas iawn fod y Beibl Newydd yn cael ei gyflwyno i Dŷ Mawr Wybrnant i nodi'r achlysur," meddai Iwan Huws, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

i weithio yn broffesiynol yn y dyfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn edrych ar y cyfleoedd sy’n bodoli i ddefnyddio’r Gymraeg, mewn cyd-destunau amrywiol ac mewn gweithgareddau dyddiol, a rhai rhesymau posibl pam bo siaradwyr Cymraeg yn.

Blog - Casgliadau. Cred mewn Cynydd. Casgliadau / Sgrin a Sain - Postiwyd Mae’n annhebygol y byddai ffilm sy’n hyrwyddo ysbyty heddiw yn dangos i chi ystafell y boeler neu’r tanc septig (oni bai bod gan y ddau gymwysterau gwyrdd chwyldroadol) ond mae’r ddau yn ymfalchïo yn eu lle, ynghyd â’r peirianwyr lleol, yr adran pelydr-X a ward mamolaeth Llandinam, mewn ffilm c.

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru.

Ein dymuniad yw i gyflwyno’r Beibl iddynt mewn ffordd sy’n berthnasol a diddorol, ac mewn iaith sy’n ddealladwy iddyn nhw. Mae – i bobl ifanc ar gael am £ Fodd bynnag mae modd cael copïau tan ddiwedd Rhagfyr am y prisiau canlynol: copi £ yr un (yn cynnwys cludiant) 3 copi neu fwy £ yr un.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd ein harfer safonol fel a ganlyn: Pan fydd rhywun yn ysgrifennu atom yn Gymraeg, byddwn yn ateb yn Gymraeg (os oes angen ateb). Bydd ein hamser targed ar gyfer ymateb yr un fath yn union â’r targed ar gyfer ymateb i.

Cafodd mwy na o ddigwyddiadau eu cynnal yn y ddinas. "Mae'r ffaith bod 'na ardaloedd di-Gymraeg ac ymwelwyr di-Gymraeg yn cyfrannu at naws yr Eisteddfod. "Dwi'n sicr bod hanner y gynulleidfa yn y gymanfa nos Sul ac yng nghyngerdd Katherine Jenkins nos Wener yn ddi-Gymraeg ond eu bod yn dymuno bod yn rhan o'r digwyddiad.".

Mwy o bwyslais mewn ysgolion ar sicrhau bod disgyblion yn defnyddio'r iaith Gymraeg fydd ddim yn cael ei diffinio'n iaith gyntaf neu ail iaith yn y dyfodol. Er bod gwreiddiau'r Tuduriaid yng Nghymru, roedden nhw'n credu mewn canoli ac unffurfiaeth o ran gweinyddu, crefydd ac iaith.

Serch hynny, yn pasiwyd deddf gan Elizabeth I oedd yn. Pam mae cyngor y Beibl yn gallu ein helpu ni heddiw. 10 Mae’r Beibl yn dweud bod Duw “wedi ysbrydoli’r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw’n dysgu beth sy’n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir.” (2 Timotheus ) Gall cyngor y Beibl ein helpu ni yntau’n Greawdwr, mae Jehofa yn deall yn union sut rydyn ni’n meddwl a theimlo.

bod yn gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg statudol ac yn brofiadol, yn arbennig mewn cyd-destun gweinyddol, yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau dwyieithog. Maent yn ymwybodol o’r gofynion ymarferol sydd ynghlwm wrth y gwaith. Maent hefyd yn gyfarwydd ag ymateb i gwynion gan y cyhoedd ac, o ganlyniad, yn abl i."Beth sy'n wych hefyd ydy bod y dechnoleg yn ddwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg, ac yn agor drysau i ddatblygu'r dechnoleg yma mewn unrhyw iaith mewn gwirionedd.

"Da chi'n rhan o'r profiad.Ers 30 Maimae 6 dyletswydd mewn perthynas â’r Gymraeg wedi cael eu gosod ar gontractwyr gofal sylfaenol annibynnol. Ar gyfer unrhyw wasanaeth sy'n cael ei ddarparu dan y contract, rhaid i ddarparwyr: hysbysu'r bwrdd iechyd lleol os ydynt yn darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.